19 Mart 2018 Pazartesi

Mesnevi Okumaları – 23 – TÖVBE ETSEYDİ GÖZÜ AÇILIRDI


Mesnevi Okumaları – 23 – TÖVBE ETSEYDİ GÖZÜ AÇILIRDI


Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.


Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

 


Aylar sonra sokağa çıktım - 13 Mart 2018Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardır Hak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiri olan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.


Şimdi yine sözü çok uzatmadan 23. Mesnevi yazısına başlamak istiyoruz:FİLOZOFUN GÖZÜ NİYE KÖR OLDU?


Bir filozofun;  "Suyu kaynağından keserse.." âyetini inkâr etmesi


® Kur'ân okuyan biri kitabın yüzünden, yâni mushaftan; "Suyu kaynağından keserse.." âyetini okuyordu.462


Mesnevi’nin Farsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta Sertarik Mesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotu yazmış:
462 Bu beyit Mülk Sûresi'nin 30. âyetidir. Şu mealdedir: "Eğer suyunuz derine gider de akmaz olursa, size tatlı suyu kim getirir?"


® Cenâb-ı Hakk buyuruyordu ki: "Suyu yerin derinliklerinde gizlerim, kaynaklarını kuruturum, orayı çorak yerlere döndürürüm.


® Benim gibi eşsiz lütuf ve kahr sahibi Allah'tan başka, suyu tekrar kaynağa döndürecek kim vardır?"


® Basit bir mantıkçı filozof o sırada mektebin yanından geçiyordu.


® Bu âyeti işitince beğenmedi de; "Biz de" dedi "suyu kazma ile kazar çıkarırız.


® Biz bel ile yarar, kazma ile kazar, suyu yerin altından üstüne çıkarırız."


® Gece uyudu, rüyasında arslan gibi bir yiğit gördü. O yiğit, filozofa bir tokat attı. İki gözünü kör etti.


® O filozofa dedi ki: "Ey düşüncesiz adam! Eğer sözünde duruyorsan, gözünün kaynağından kazma ile bir ışık, bir nûr çıkar."


® Sabah olmuştu. Sıçradı kalktı. Onun iki gözü de kör olmuştu. Görüş nuru, o iki gözden de uzaklaşmıştı.EĞER HEMEN TÖVBE ETSEYDİ GÖZÜ GERİ GELİRMİŞ


® Eğer ağlayıp sızlasaydı, tövbe etseydi, kaybolup giden gözlerinin nuru Allah'ın lûtfu ile geri gelirdi.


(Evet geri gelirdi. Şefik Can dedemizin babasının yaşadığı olayda olduğu gibi:
® Fakat tövbe etmek de elde değildir. Tövbe zevki her sarhoşa meze olamaz.


® Yaptığı işlerin uğursuzluğu ve inkârının şomluğu, gönüle giden tövbe yolunu kapatmıştı.


® Onun gönlü katılıkta taşa dönmüştü. Tövbe, oraya ekin ekmek için o taşı nasıl yarabilirdi?463


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


463 İnsan günâha girebilir. Günâh işlemeyen kimse bulunabilir mi? Elbette kimse günâh işlemek istemez. Ama elde olmadan nefsin tuzağına düşer de, Hakk'm arzu etmediği bir günahı, bir suçu işlerse, hemen tövbe ve istiğfar etmelidir. Fakat Mevlâna'nın buyurduğu gibi:


"Tövbe; isyan sarhoşlarının ağzına meze olamaz ki." Her günahkâra tövbe etme duygusu verilmemiştir ki. Nasıl ki bazı varlıklı kişilere, zenginlere şükretme duygusu verilmediği gibi. Bir arif, insanın ne kadar âciz olduğunu anlatmak için; "Gönlümde günâh işlemeye istek var / Dildeyse gezer tövbe ile . istiğfar." diye yazmıştır. Bir hadîslerinde yüce Peygamberimiz;
"Sizin dertleriniz, günâhlarınız; devanız da tövbe ve istiğfârınızdır." diye buyurmuşlardır. Fadîl b. lyaz hazretleri; "Günahları terk etmeden af ve mağfiret istemek, yalancıların tövbesidir." dediği gibi, Yahya b. Muâz hazretleri de; "Ben tövbeden sonra işlenmiş bir günâhı tövbeden evvel işlenmiş, bitmiş bir günahtan daha çirkin görürüm." diye buyurmuştur.TÖVBENİN KABULU İÇİN PİŞMANLIK VE GÖZYAŞI GEREK


® Şuayb Peygamber gibi biri nerede ki, duâ etsin de dağı ekin ekilecek hâle getirsin?  ....... 


® Her gönüle secde için izin yok. Çünkü rahmet ücreti her çalışanın nasibi değildir.


® Aklını başına al da; "Tövbe ederim, Allah'ın lütuf ve keremine sığınırım." düşüncesine kapılarak nefsin isteklerine uyma, günâh işleme.


® Tövbe için bir parlaklık, yâni bir iç yanışı, bir pişmanlık gerek. Tövbe ye bir şimşek, bir bulut yâni âh etmek, nedamet, göz yaşlan dökmek şart.464


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


464 Bir hadîs-i şerifte; "Tövbe nedametten, yâni pişmanlıktan ibarettir." diye buyrul- muştur. Yaptığı kötü bir işten pişman olan kişi; "Keşke yapmasaydım." diye piş manlık duyar. İçinden âh eder. Nefsine karşı küçük düşmüş olur. İçinde bir eziklik duyar. İçi yanarak gözünden yaşlar döker. İşte o yanış, tövbenin şimşeği; ağlayan göz de bulut mesabesindedir.
® Bir meyvenin yetişmesi için hararet ve su gerekir. Tövbenin kabulü için de bulut ve şimşek yâni göz yaşı, iç yanışı ister.


® Gönül şimşeği çakmaz, göz bulutu yağmur yagdırmazsa, öfke ateşi, günâh ateşi nasıl söner?HERŞEY ALLAH’I TESBİH EDER


® Kavuşma şimşeğinin yeşilliği, yâni ilâhî tecellî nurunun parlaklığı gönülde nasıl belirir? Mânâ kaynakları nasıl coşup akar?


® Yağmurlar yağmasa gül bahçesi, yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe yaseminle nasıl ahidleşecek? 465


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


465 Kur'ân-ı Kerîm'de bir çok âyetlerde; "Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi de Allah'ı teşbih etmektedir." diye buyruluyor. İlim de bu gün bizim cansız sandığımız varlık ların, toprağın, taşların, kayaların, etrafımızda bulundurduğumuz eşyanın hepsinin atomlarının bir çekirdek etrafında baş döndürücü hızla döndüklerini haber vermektedir.


 Çıplak gözle göremediğimiz bu hareketleri, maddeleri binlerce defa büyüten mikroskoplarla bilginler gözlemektedir. Atomların dönmesi, varlıkların cansız olmadıklarının, canlı bir belgesidir. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri; Futuhât-ı Mekkiyye'sinde; "Ben bütün varlıkların, cansız sandığımız kayaların, kumların, suların, toprakların, bitkilerin, hayvanların, Allah'ı teşbih ettiklerini duymaktayım." diye yazmıştır.


Peygamber efendimiz de bir hadislerinde; "Lüzumsuz yere eşyayı rahatsız etmeyiniz. Çünkü eşya tesbihdedir." diye buyurmuştur. Hz. Mevlâna çiçekleri, ağaçları, konuşturur gibi edebî bir sanat olan "teşhîs" ve "intak" yapmıyor. Onların gizli hareketlerini, konuşmalarını, teşbihlerini gönül kulağı ile duyuyor ve bize duyuruyor.® Çınar ağacı duâ için nasıl el açacak? Selvi havada nasıl baş sallayacak?


® Çiçekler ilk bahar günlerinde renklerle, kokularla dolu yenlerini nasıl sallamaya başlayacaklar?


® Nasıl olur da lâlenin yanağı kan gibi kızaracak? Nasıl olur da gül, gonca kesesini açıp içindeki altınları saçacak?


® Bülbül nereden.gelecek de gülü koklayacak? Üveyk kuşu "Ku-ku" (=nerede-nerede) diye sevgilisini arayacak?


® Nasıl olur da leylek canla, gönülle; "Lek-lek" (=Senin, senin) diye ga ga vuracak. "Lek" ne demektir? Mülk de senin, mal da senin; her şey senin Allah'ım diyecek.


® Nasıl olur da toprak gönlünde gizlediklerini gösterecek? Nasıl olur da bahçe gökyüzü gibi parlayacak?


® Bahçelerin giymiş olduğu o süslü güzel elbiseleri nereden bulup ge tirmişler? Hepsi de kerem sahibi Allah'tan; hepsi de merhamet sahibi Allah'tan.


® Bütün bu güzellikler onun varlığına şahittir. Bunlar kendini tamamıyla Hakk'a vermiş bir velînin ayak izleri.ELEST ALEMİ NEDİR?


® Bu güzelliklerin mânâsını anlayan, bu güzellikleri yaratan, ibda' eden o eşsiz pâdişâhtan bir belirti gören, sevinir, mutlu olur. Görmeyen gafil ise uyanılmaz bir uykudadır.466


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


466 Beyitte geçen pâdişâhtan maksat Allah'tır. Onu görmek, ondan bir belirti görmek şu anlama gelir: Cenâb-ı Hakk ezelde bütün ruhlara; "Elestü bi-Rabbiküm" (=Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) diye hitap ettiği zaman, gaflette olmayan, uyanık bulunan ruhlar, Hakk'ın o tatlı hitabına; "Evet sen bizim Rabbimizsin." demişlerdi.


Uyanık olmayan, gaflet içinde olan ruhlar da, bu hitaba, istemiyerek "evet" demiş veya dememiş olanlardır. İşte o hitâb esnasında uyanık ve candan "evet" diyen kişiler, Allah'ın dünyadaki eserlerini, baharın güzelliklerini görmekle de uyanık bulunmuş olurlar. Onlar bu âlemdeki güzelliklerde onun belirtilerini, onun san'atını, onun yaratma gücünü görürler.


Ezelde gafil olanlar, bu dünyada da gaflet içinde bulunurlar da, Hakk'ın yaratma gücünü göremezler. Onlar hâlâ gaflette, uyanılmaz bir uykudadırlar.


® Elest âleminde Rabbi'ni görüp mest olan kişinin ruhu, bugün de onun eserlerini, onun yarattığı güzellikleri görür de, Rabbi'ni görmüş gibi kendinden geçer.467


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


467 Elest âlemi (Ezel Âlemi): Cenâb-ı Hakk Hz. Âdem'den bulunduğumuz zamana kadar gelmiş, yaşamış, ölüp gitmiş bütün insanların ruhlarına ve kıyamet kopuncaya kadar dünyaya gelecek ruhlar da dâhil olmak üzere, hepsine "Elestü bi-Rabbiküm" (=Ben_ sizin Rabbiniz değil miyim?) diye hitap etmişti. İşte o âlem "Elest Âlemi, Ezel Âlemi"ydiDÜŞÜNCELER


Hz. Mevlanamız, Mesnevi’nin 2. Cildinin bu bölümünde günah işlediğimizde hemen pişman olup tövbe etmenin önemini hatırlattı, Allah ondan razı olsun.


Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren, Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan sevgili Hayat Nur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.


Rabbim hepimizi gaflete düşmekten korusun inşallah.

Allah'ım 6 aylık yeğenim Kaan'ı nazarlardan koru - 12 Mart 2018

Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah.

Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip etsin.Celalin Penceresinden


12 Mart 2018 Pazartesi

Facebook’ta İMAN artıran Paylaşımlarım


Facebook’ta İMAN artıran Paylaşımlarım

 

Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.

 

Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

 

Bu haftaki yazımızda Facebook dostlarımız için yazdığımız imanımızı güçlendiren BEŞ KISA YAZIYI paylaşmak istiyoruz.

 


Cenabı Allah bedenlerimize sıhhat, yuvalarımıza huzur, rızkımıza genişlik, işlerimize başarı versin inşallah. Amin.

 

 

1-PEYGAMBERİMİZİN ALLAH’IN ELÇİSİNİN OLMASININ ÜÇ DELİLİ

 

Peygamber Efendimiz SAV gerçekten Allah’ın elçisi mi?

 

Şeytan her insana böyle vesvese atar, ki cevap veremesin ve dinden uzaklaşsın.

2004’te bana da atmıştı, internette ararken cevapları Risalei Nur’da bulmuştum.

 


Şimdi size izninizle Risale-i Nur’dan bu vesveseye karşı verecek cevabımız olsun diye, yüzlerce delilden üçünü paylaşmak istiyorum inşallah, ki imanımız güçlensin.

 

DELİL1:

Okuma yazma bilmeyen ümmi bir ZAT çıkıyor, öyle bir kitap yazıyorki, 14 asırda milyonlarca evliya ve büyük alim yetişiyor; ve o kitaba binlerce tefsir yazıyor. Demek o kitabı Allah yazdırmış.

 

DELİL2:

Sahabeler 63 yıllık ömrünün her dakikasını incelemişler, bir tek küçük günahı bile olmuyor, olsa davası iptal olurdu ve getirdiği din nefsin hiç hoşuna gitmiyor, aç kalmak var, sabah uyanmak var. Allah’ın peygamberi olmaması mümkün mü?

 

DELİL3:

Biz yıllarca uğraşıyoruz, sevdiğimize sigarayı bile bıraktıramıyoruz. O SAV, kaba cahil içki fuhuş batağındaki, kız çocuklarını diri diri gömen merhamet yoksunu bir halktan , karıncayı incitmez bir medeniyet oluşturması ve 23 yılda tüm Arabistan’ı müslüman yapması Allah’ın yardımı olmadan mümkün mü?

 

Demek O SAV ALLAH’IN HAKİKİ PEYGAMBERİDİR.

 

 

2-EĞER GÜNAHSIZ OLSAYDIK

 

Geçenlerde internette bişey okudum.

Bir anne bayan arkadaşına çocuğundan dert yanıyordu :

 

"Çocuğum çok mükemmel bir çocuk. Sabah kalkınca yatağını kendi topluyor, pijamasını katlayıp dolabına koyuyor. Kahvaltıda kendi çayını kendi dolduruyor. Ödevlerini zamanında yapıyor ve sürekli ders çalışıyor. Ama şekerim ben istiyorum ki çocuğum biraz dağınık olsun da arkasından toplayayım, ona sürpriz yemekler yapayım, istiyorum. Tamam yaramaz olmasın ama azıcık hata yapsın ve gelsin benden af dilesin istiyorum. Anneliği yaşamak istiyorum."

 

Bu yazıyı okuyunca Peygamber Efendimizin SAV bir Hadis-i Şerifini hatırladım :

 

"Eğer siz hiç günah işlemez olsaydınız, Allah sizi toptan helak eder, başka insanlar yaratır, onlar günah işlerler, tövbe ederler, kendisi de onları bağışlardı." (Müslim, tevbe,9)

 

Fakat lütfen bu hadisi yanlış anlamayalım. Yani günah işlemeyi teşvik etmiyor. Aksine, Allah bizi günah işlemeye meyilli yaratmıştır; bizim günah işleyeceğimizi biliyor ve bizi tövbe-istiğfar etmeye teşvik ediyor.

 

Tıpkı hata yapınca annesinin eteğine sarılıp ağlayan çocuk gibi, Allah, bizim de hata yaptığımızda kendisine yönelip, tövbe edip af dilememizi istiyor. Kuran'da elliden fazla ayette Rabbimiz tövbe etmeyi teşvik etmektedir. Mesela:

 

"Kötülük işleyip bunun ardından tövbe edenler ve iman edenler; hiç şüphesiz Rabbin, bundan (tövbeden) sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. " (Araf suresi, 153)

 

Efendimiz SAV buyurur ki:

"Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

 

 

3-UMUT ETMEK SEVAPMIŞ

 

Ben hergün 15’te Radyo Akra FM’de (Ankara 107.4 fakat ben uydu radyoundan dinliyorum) rahmetli Prof Dr Mahmud Esad Coşan (1938-2001) Hocaefendinin hadis sohbetini işime ara verir, dinlerim.

 


20 Ocak 2018 Cumartesi yine yirmibeş dakika bizi hadis ikliminde dolaştırdı. Allah rahmet etsin. Dinlediğim bir Hadisi Şerif çok hoşuma gitti, paylaşmak istiyorum.

 

Hadisin metni uzundu aklımda tutamadım ama hoşuma gitmesinin nedeni Peygamber Efendimizin SAV üç şeyle kolayca sevap kazanacağımızı bildirmesiydi.

 

1-Allah’a iman edip tevekkül etmek, 2-Bela anında sabır bineğine binmek ve 3-Sıkıntı, bela, hastalık geldiğinde güzel günlerin geleceğine dair hep umutlu olmak.

 

Esad hocamız tek tek açıkladılar. Sabır da bir binekmiş. Yani nasıl at, deve, araba, otobüs, tren birer binekse ve bizi gitmek istediğimiz yere ulaştırırsa, sabır bineği de bizi hedefimiz cennete götürür, dedi. (Bu arada benim hedefim cennette Allah’ın Cemalini seyretmek inşallah)

 

Ve karamsar düşünmeyip umutlu olmak, namaz kılar gibi insana sevap kazandırırmış.

 

Ne olursa olsun umudunuzu asla kaybetmeyin engelli kardeşlerim, Allah Kün der ve oluverir. (Yasin suresi, 82. ayet) Umut etmek hem sevap, hem bizim yaşama sevincimiz.

 

Her zaman “Bu da geçer Ya Hû” , (Bu da geçer Ey Allah’ım) deyin inşallah.

 

 

4-NEYİ BEKLİYORLAR?

 

Peygamber Efendimiz SAV Cuma günleri Kehf suresini okumayı tavsiye etmiştir.

 

Kehf Suresi'ni, cuma gecesi ve gündüzü okumanın çok faziletli olduğuyla ilgili hadisler vardır. Örneğin:

"Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma,  1/512-513)

 

Acizane düşüncem arapça okuyup geçmek için tavsiye etmedi Efendimiz SAV. Oradaki ayetler ve kıssalar üzerinde düşünmemizi istedi.

 


Kehf suresinde Rabbimiz beşten fazla kıssa anlatır. Bendeniz arapça bilmeme rağmen bu yüzden anlayıp düşünmek için her Cuma Youtubedan Kehf suresini arapça dinler ve dinlerken ekrandan Türkçe mealini okurum.

 


 

Geçen Cuma bir ayet dikkatimi çekti. Rabbimiz, insanların İMAN ETMEME VE KENDİSİNDEN AF DİLEMEMELERİNİN sebebini açıklıyor. Allah kalplerin özünü bilir.

 

“Kendilerine doğru yolu gösteren (peygamber ve Kur'an) geldiği halde insanları, iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, ancak (onların) önceki (günahkâr) toplumlara uygulanan sürecin (bela ve musibetlerin) kendilerine de uygulanmasını ya da (nihai) azabın ahirette başlarına gelmesini beklemeleridir!”

(KEHF SURESİ, 55. AYET)

 

Rabbimiz açıkca bize, illa başınıza bir felaket gelmesini mi bekliyorsuz, diyor. O zaman çok geç olur. Aynen sigaranın zararlarını bile bile alışkanlığı bırakamamak gibi. Bırakmak için kanser olmayı bekliyorlar sanırım. Bu ayetteki mana doğru evet..

 

İşin gerçeği, Allah bizden tövbe ederek af dilememizi bekliyor. Sonsuz cömert Cenabı Allah’ın cenneti geniştir. O, affetmeye hazır, Rahman ve Rahim olan Rabbimizden bağışlanma dileyelim. Çünkü peygamberler hariç hepimiz günahkarız.

 


Tövbe Ya Rabbi! Günahlarımızı ve hatalarımızı affet ve ört. Sen affetmeyi seversin.

 

Bizi kapından kovma, bizi affedecek Sen’den başka Rabbimiz yok, bizi affet.  Amin…

 


 

5-İNŞALLAH DİYENDEN ALLAH NİÇİN MEMNUN OLUR?

 
İnşallah demenin anlamı Allah izin verirse, Allah nasip ederse gibi anlamlara gelir biliyorsunuz. Ama çoğumuz bu sözü kullanmıyoruz; Yarın akşam size geleceğim, haftasonu sinemaya gideriz, yazın denize tatile gideceğiz, … gibi.
 
Allah, imtihan dünyasının kanunu irademizi serbest bırakmış, o yüzden her şeçimimizi yaratıyor inşallah demesek bile. Fakat inşallah demek çok sevaptır. Hem inşallah deyin, diye ayette emir var, Hem Allahı anmış olup zikir sevabı alıyoruz.
 
“Hiçbir şey hakkında "yarın bunu muhakkak yapacağım" deme. Ancak "İnşallah"deyip ALLAH'ın dilemesi şartına bağlarsan müstesnadır. Unuttuğun zaman da yine Rabbini an ve "umulur ki Rabbim beni bundan daha hayırlı ve doğru bir yola eriştirir" de.” (Kehf suresi 23,24.ayetler)
 
Eğer Allah, inşallah demediğimiz isteklerimizi yaratmasaydı, her sözümüzde inşallah derdik. Öyle değil mi? Mesela sık sık elektrik kesilseydi, cümlelerimizi değiştirirdik.
 
Elektrik gelirse maça bakacağız, elektrik kesilmezse dizi izleyeceğiz, telefonu şarj edeceğim, … gibi. Ama elektiğin kesilmesine ihtimal vermediğimiz için elektrik sözünü kullanmayız.
 
Allah’ta her istediğimiz fiili yarattığı için işlerimizi O’nun dilemesine bağlayıp inşallah demiyoruz. Nefsini bilen Rabbini bilir, hadisince düşününce şöyle bir keşif yaptım.
 
Mesela bir baba düşünün, çocuklarının konuşmalarını işitiyor. Çocuk diyorki; peki babam izin verirse yarın dışarda oynayalım. Baba çok memnun olmaz mı?
 
İşte Rabbimiz de kulunun inşallah demesinden böyle memnun ve razı olur.
 


Peygamber Efendimiz SAV buyurur ki:

 

“Kişinin ‘İnşallah’ demesi imanın kemalindendir.” (Suyuti, Camiu’s-sağir, II/ 50)

 

 

Celalin Penceresinden

 

 

 

5 Mart 2018 Pazartesi

Mesnevi Okumaları – 22 – Aşk Bir Ateştir


Mesnevi Okumaları – 22 – Aşk Bir Ateştir


Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.


Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.


Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardır Hak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiri olan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.


Şimdi yine sözü çok uzatmadan 22. Mesnevi yazısına başlamak istiyoruz:AŞK ATEŞİ


Hakk âşıkının gönlü, içinde aşk ateşi yanan bir ocak gibidir.


® Ey beni kınayan, âşık olduğum için ayıplayan kişi! Sağ ol, var ol. Ey sağlık, esenlik arayan! Beni kendi hâlime bırak.


® Benim canım ocaktır. Ateşle arası hoştur. Ateşle mutludur. Zaten bir ocak için ateş yurdu olmak kadar şerefli bir şey yoktur.


® Böyle olduğu içindir ki; Hakk âşıkının ocak gibi gönlünde aşk ateşi yanması gerekir. Bu yanıştaki mutluluğu göremeyen, ilâhî ateşle yanmanın zevkine varamayan kimsenin gönlü aşk ocağı olamaz.420
Mesnevi’nin Farsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta Sertarik Mesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotu yazmış:


420-  Aşk bir ateştir. Gönül ise o ateşin ocağıdır. Aşk ateşi, maddî unsurları, bizi hakikatten alıkoyan arzulan yakar, yandınr; bizi manen temizler. Zâten gönlünde aşk ateşi olmayan kişi bir ölü gibidir.


Nitekim mevlevî şâirlerinden Fasih Dede'nin şu beyti bu hakikati ifade etmektedir:

"Bir sînede kim nâr-ı muhabbet eseri yok

Zulmettedir ol nûr-ı Huda'dan haberi yok."HAKK AŞIĞININ GIDASI AÇLIKTIR


® Azıksızlık azığı, yâni açlık sana manevî azık olunca ebedî olan canı bulursun da, ölümden kurtulursun.421


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


421-  İnsan yaşamak için gıdaya muhtaçtır. Fakat itidal için de yemek gerekir. Hatta gıda ne kadar az alınırsa, rûh o kadar kuvvetlenir. Hatta gıdasızlık, yâni az yemek, çok oruç tutmak manevî bir gıda halini alır.


Nice Hakk âşıkları vardır ki gıdasızlıkla gıdalanmışlardır. Mevlâna Mesnevî'nin V. cildinin 2831 numaralı beyitinde şöyle buyurur:


"Açlık zahmeti bütün illetlerden daha iyidir. Hele açlıkta yüzlerce fayda, yüzlerce hüner olursa... Kendine gel, açlık ilaçların pâdişâhıdır. Açlığı canla başla kabul et. Onu sakın hor görme."® Gam ve keder sana fazlaca neşe vermeye başlayınca, can bahçeni güller, sûzanlar kaplar.422


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


422-  Arif insan başa gelen belâları, gam ve kederi Hakk'ın. bir cilvesi olarak kabul ederde, şikâyet şöyle dursun ondan memnun olur. Neşe duyarsa, ruhunda bir huzur peyda olur. Çünkü bir hadiste: "En çok ızdırap çekenler, gam ve kedere mübtelâ olanlar, Hakk'ın sevgili kullandır" buyrulmuştur.


Bu yüzdendir ki; Fuzûlî bir beytinde Allah'a yalvaran Mecnûn ağzından şöyle münâcâtta bulunur:

"Az eyleme inayetini ehl-i dertten,

Yâni ki çok belâlara kıl mübtelâ beni."İLAHİ AŞK ZİNCİRİNİN HALKALARI NE DEMEKTİR?


® Başkalarının korktukları şeyler sana emînlik, huzur verir; su kuşu denizde kuvvet bulur. Tavuk ise âciz ve zayıftır.


@ Ey hekîm! Ben yine aşk delisi oldum. Ey sevgili! Ben tekrar kara sevdalara daldım.423


Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:


423-  Bu beytin aslında "tabib" ve "habib" kelimeleri geçmektedir. "Tabib" hekîm; "habib" sevgili mânâlarına gelir. Her ikisi ile Cenâb-ı Hakk'ı kastetmektedir. Bu beyitten sonra gelen, zincir ile halkalarından maksat; Hakk'ın çeşitli ve birbirine zıt olan sıfatlarıdır.


Bilindiği gibi Hakk'ın bir zâtı vardır. Ve çok sayıda ve birbirine zıt anlamda bîr çok sıfatları vardır. Tâhirü'l-Mevlevî merhum bukonuyu açıkça anlaşılması için şöyle bir misâlle izah ediyor:


"Ahmed Efendi isminde âlim, şâir, kâtip ve fen adamı bir zât düşünelim. Ahmed Efendi'nin kendisi onun zâtıdır.. Âlimliği, şairliği, kâtipliği fen adamı oluşu onun çeşitli sıfatlarıdır. Görünüyor ki; Ahmed Efendi bir zât olduğu halde, âlim, şâir, kâtip fen adamı olması dolayısıyla çeşitli sıfat sahibidir.


Cenâb-ı Hakk da böyledir. "De ki Allah birdir." ile işaret edilen, Hakk'ın kutsal zâtının birliğidir: (Esmaül Hüsna) diye sayılan Hakk'ın güzel isimleri çeşitlidir. Kur'ân'da ve hadislerde Cenâb-ı Allah'ın güzel isimleri, yâni "esmâ-i hüsnâ"sı 99 kadardır. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır.


Halbuki Allah'ın sıfatlan sonsuzdur. Yâni 99'dan ibaret değildir. Hz. Mevlâna burada "tabib" ve "habib" diye; "esmâ-i hüsnâ"da bulunmayan iki sıfatla hitap ediyor. Ve "Senin zincirinin, sıfatlannın her halkası, ayrı ayrı fen ve marifet sahibidir." Diyor® Senin gibi hünerli hekîmin aşk delisine vurduğu zincirin her halkası bir başka çeşit delilik verir.


® Her halkanın etkisi başka türlüdür..Başka hünerleri vardır. Bu yüzdendirki, benim için her an bir başka çeşit delilik vardır.


® Demek ki; "Delilikler hünerlermiş, fenlermiş." atasözü doğru imiş. Hele insan, sânı kudreti pek büyük Allah'ın zincirine bağlandıktan sonra, sayılmayacak kadar çeşit delilikler yapar.


® Hakk'ın çeşitli tecellîlerini müşahede etmek bendeki akıl bağlarını öyle kopardı ki, akıllı geçinen deliler bana öğüt vermeye başladı.


******BİR AYET YORUMU


Konuyla alakalı değil ama Şefik Can dedemiz başka beyiti açıklarken şu dipnotu yazmış, bizim gibi bu ayetin yorumunu ilk defa duyacaklar için paylaşmak istiyoruz:


419-  "Cenâb-ı Hakk biri tatlı, öbürü acı iki denizi akıttı. O iki deniz birbirine ulaştı. Aralarında bir mâni var, engel var. Birbirine karışmazlar." (Rahman Sûresi 55/19-20). Sûfîlere göre bu iki deniz misâli ile; nûr ehli ve nâr ehli murâd edilmiştir.


Mevlâna bu beytinde beden denizi ile gönül denizinin aynı tende bulundukları halde birbirlerine karışmadıklarını ifâde buyuruyor. Daha doğrusu; dünya zevkleri için çırpınan, beden denizi ile ilâhî duygularla, manevî heyecanlarla dalgalanan gönül denizinin bir tende yaşadıkları halde, birbirlerine karışmadıklarını anlatmak istiyor.DÜŞÜNCELER


Hz. Mevlana, Mesnevi’nin 2. Cildinin bu bölümünde bizi ilahi aşkın bahçesinde gezdirdi.   Allah razı olsun. Rabbim bir an olsun aşk ateşinden beni mahrum bırakmasın.


Yazımızı Hz. Mevlananın bir sözüyle bitirmek istiyoruz:


“Aşkın sesi gelince ölmüş ruhlar kanat çırpmaya, ölüler beden kabrinden baş kaldırmaya başladılar. Ey gönüllerinde aşk derdi olmayanlar, kalkın âşık olun!”


Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren, Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan Hayat Nur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.
Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak.

Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip etsin.Celalin Penceresinden